PAKALPOJUMA NOTEIKUMI

Noteikumos lietotie termini:

Pakalpojuma sniedzējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību O Smart Games vienotais reģistrācijas numurs 50103505591, adrese Olgas 17, Jūrmala, LV-2008, tālrunis 29180005, e-pasts [email protected]

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos saņemt, saņem vai varētu saņemt vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pakalpojuma saņēmējs persona, kura veic pakalpojuma iegādi Pakalpojuma sniedzēja Interneta veikalā. Pakalpojuma saņēmējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Pakalpojums  — jebkurš pakalpojums, kuru Pakalpojuma sniedzējs sniedz vai pārdod Pakalpojuma saņēmējam caur šo interneta vietni;

Normatīvie akti - Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, CivillikumsKomerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Cenas – Interneta vietnē norādītā pakalpojuma galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu caur šo interneta vietni.

Interneta vietne – Pakalpojuma sniedzēja interneta vietne www.kursicilvekam.lv;

Puses – Pakalpojuma sniedzējs un Pakalpojuma saņēmējs.

1. Vispārīgie noteikumi

1. 1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma saņēmēju.

1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, Interneta vietnes lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4. Pakalpojuma sniedzējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas

2. Atteikuma tiesības.

2.1. Pakalpojuma saņēmējam un Patērētājam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma 24 stundu laikā kopš pakalpojuma saņemšanas sākuma. 

2.2. Pakalpojuma saņēmējs punktā 2.1. norādītā laikā par atteikumu paziņo brīvā fromā uz e-pastu: [email protected] , norādot vārdu, uzvārdu un bankas konta numuru. Pakalpojuma saņēmējam iemaksātā nauda tiks atgriezta 14 dienu laikā.

2.1. Veicot pirkumu Interneta vietnē, Pakalpojuma saņēmējs veic aplicienājumu par tālāku atteikuma tiesību zaudēšanu, ja atteikums izteikts vēlāk par punktā 2.1. veikto termiņu.

2.3. Atteikuma tiesību zaudēšanu regulē  MK Noteikumi par Distances līgumu Nr. 255, punkts 22.3.

3. Pakalpojuma sniedzēja atbildība

3.1. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt pakalpojumu atbilstoši līguma noteikumiem.

3.2. Pakalpojums uzskatāms par atbilstošu līguma noteikumiem, ja:

- Pakalpojuma saturs, sniegšanas veids un rezultāts atbilst tam, par ko bijusi vienošanās;

- Pakalpojums sniegts ar profesionālu rūpību, ņemot vērā patērētāja intereses;

- Pakalpojums atbilst prasībām, kas tiek pamatoti izvirzītas šādiem pakalpojumiem.

4. Pakalpojuma piegādes kārtība.

4.1. 24 stundu laikā pēc Pakalpojuma apmaksas uz Pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums par dalību spēlē un norādes par pievienošanos spēles videi - slēgtajai Facebook grupai.

5. Pakalpojuma apmaksa.

5.1.Pakalpojuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

- Veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti.

- Apmaksājot uz Pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pasta adaresi nosūtīto rēķinu.

6. Strīdu risināšana

6.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INTERNETA VIETNES kursicilvekam.lv LIETOŠANAS NOTEIKUMI


Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''O Smart Games'' vienotais reģistrācijas numurs 50103505591, adrese: Olgas iela 17, Jūrmala, LV-2008, tālrunis 29180005, e-pasts: [email protected]

Lietotājs — šīs Interneta vietnes apmeklētājs;

Interneta vietne – Pārdevējam piederošā interneta vietne - www.kursicilvekam.lv

Noteikumi – šīs Interneta vietnes lietošanas noteikumi, kuri ir saistoši visiem Interneta vietnes lietotājiem. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem.

Šīs interneta vietnes lietošanas noteikumi attiecas uz visiem Interneta vietnes lietotajiem. Lietotāji saprot un piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.Pārdevēja tiesības un pienākumi

1.1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta vietnēs saturu vai nosacījumus, kā arī jebkādu informāciju, ieskaitot informāciju, ko sniedz Lietotājs.

1.2. Lietotājs piekrīt, ka Pārdevējs nav atbildīgs par jebkurām negatīvām sekām, ko šādas vai līdzīgas darbības var radīt Lietotājam, un atsakās celt jebkādas pretenzijas šajā sakarā.
1.3. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas paziņošanas vai piekrišanas bloķēt Lietotāja pieeju Interneta vietnei, lai aizsargātu citu personu tiesības un likumīgās intereses vai izpildītu normatīvo aktu prasības.
1.4. Pārdevējs var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pilnībā izbeigt Interneta vietnes darbību.

2. Lietotāja tiesības un pienākumi

2.1. Lietotājam ir pienākums ievērot šīs Interneta vietnes noteikumus, nepārkāpt Pārdevēja vai/un trešo personu tiesības, sniegt patieso informāciju par sevi, izmantot drošus elektroniskos sakarus un datu pārraides līdzekļus, kā arī neizplatīt vīrusus, kas varētu traucēt Interneta vietnei.

2.2. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Pārdevēju, ja Lietotājam kļuvis zināms, ka Lietotāja datus izmanto vai var izmantot citas trešās personas.

3. Autortiesības

3.1. Interneta vietne izvietotā satura (tajā skaitā oriģinālteksti, fotogrāfijas, video u.c.) autortiesības pieder Pārdevējam vai trešajām pusēm, kuras devušas atļauju publicēt saturu Interneta vietnē.

3.2. Ir aizliegts pārpublicēt, pārdot, kopēt, adaptēt utt. jebkuru Interneta vietnes saturu bez Pārdevēja atļaujas.

4.Tiesiskās attiecibas

4.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA "O SMART GAMES” rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo SIA" O SMART GAMES", vienotais reģistrācijas numurs 50103505591, Olgas iela 17, Jūrmala, LV-2008 (turpmāk tekstā Uzņēmums).
Nododot Uzņēmumam savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei.
Šajā Privātuma politikā ar personas datiem jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt.

INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANA.
Piesakoties informācijas saņemšanai vai veicot pirkumu vietnē kursicilvekam.lv, Jūs piekrītat savu datu uzglabāšanai uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei. Privātuma atruna paskaidro kā tiek izmantota informācija, kuru Jūs mums sniedzat interneta vietnē. Privātuma atruna ir paredzēta Jūsu aizsardzībai, informējot Jūs par to, kāda privātā informācija tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes un kā to apstrādājam.

KĀDĒĻ MĒS IEVĀCAM JŪSU DATUS?
Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz mums iepazīt savus klientus un uzlabot interneta vietnes saturu, savukārt Jums saņemt kursicilvekam.lv pakalpojumus, kuri vislabāk atbilst tieši Jūsu vajadzībām. Jūsu sniegtā personas datu informācija tiek izmantota tikai saziņai ar Jums.
Kā interneta vietnes kursicilvekam.lv lietotājs, Jūs varat izvēlēties saņemt no mums dažāda rakstura informāciju. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, mums ir nepieciešama Jūsu elektroniskā pasta adrese un vārds, uzvārds. Savukārt pērko mūsu pakalpojumus, mums nnepieciešams arī Jūsu tālruņa numurs, lai būtu iespēja sazināties gadījumā, ja neizdodas sakontaktēties pa elektroniskā pasta adresi. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums konkrēta rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai šī rakstura informācijas izsūtīšanai un citiem mērķiem Jūsu personas datus neizmantosim. No informācijas saņemšanas Jūs varat atteikties jebkurā brīdī.

PERSONAS DATU ATKLĀŠANA TREŠAJĀM PUSĒM. 
Uzņēmums var nodot personas datus, kas iegūti caur šo vietni, trešajām pusēm, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, ieskaitot datu apstrādes pakalpojumus. Šīm personām var būt nepieciešama informācija par Jums savu funkciju veikšanai. Šīm personām nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam Jūs informējuši šajā Privātuma politikā par personas datu aizsardzību. Papildus uzņēmums var nodot vai pārsūtīt tā datubāzē esošos personas datus nesaistītai trešajai pusei, piemēram, lai ievērotu tiesībsargājošo iestāžu likumīgu prasību. Pirms personas datu atklāšanas trešajai pusei, Uzņēmums prasīs trešajai pusei ievērot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai šos datus aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai atklāšanu.
Interneta vietnē kursicilvekam.lv saņemtos personas datus, kas attiecas uz parakstīšanos jaunumu saņemšanai, Uzņēmums nodod e-pasta mārketinga kompānijai THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC (ASV), kuras pakalpojumu Uzņēmums izmanto informācijas nosūtīšanai Jums. Interneta vietnē kursicilvekam.lv saņemtos personas datus, ko Jūs nododat pirkuma izdarīšanas brīdī – maksājumu kartes numuru un citas detaļas, Uzņēmums nesaņem. Šī informācija nonāk maksājumu sistēmas SWIPE pakalpojumu nodrošinātājkompānijas DECTA LIMITED (Lielbritānija) rīcībā, ar kuru Uzņēmums ir noslēdzis vienošanos par personas datu aizsardzību, lai nodrošinātu adekvātu Jūsu personas datu aizsardzību.

ATTEIKŠANĀS.
Jums vienmēr ir iespēja atteikties no jaunumu saņemšanas no vietnes kursicilvekam.lv. Izvēloties šo iespēju, Jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet. Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas Uzņēmuma, par to nosūtot rakstisku paziņojumu uz e-pastu [email protected].

SĪKDATNES.
Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo interneta vietnes izmantošanu. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes netiek ievākta jebkāda informācija par Jums. Sīkdatnes Uzņēmums var izmantot, lai sagatavotu un parādītu Jums piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās interneta vietnēs (piemēram Google, Facebook un citās), kā arī lai veiktu statistiskus novērojumus par interneta vietnes kursicilvekam.lv lietojamību, bet sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu konkrētajiem personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju.

SĪKDATŅU PIEŅEMŠANA.
Izmantojot tīmekļa vietni kursicilvekam.lv, Jūs piekrītat, ka mēs:

  • apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu;

  • saglabājam datus par to, kurš tīmekļa pārlūks un tehniskais nodrošinājums ir izmantots, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni;

  • individuāli pielāgojam vietni un tās saturu atkarībā no informācijas, kas iegūta pēc jūsu pēdējā apmeklējuma.

Ar sīkdatņu palīdzību kursicilvekam.lv vietnē apkopotā informācija var tikt izmantota arī tam, lai rādītu dažas reklāmas, kad internetā apmeklējat citas vietnes (Piemēram, Google, Facebook un citas).

KĀ PĀRTRAUKT SĪKDATŅU SAŅEMŠANU.

Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt “Nekad nepieņemt sīkdatnes”. Tad netiks saglabāta neviena kursicilvekam.lv, ne arī kādas citas tīmekļa vietnes sīkdatne, tomēr jūsu datora ekrānā var parādīties paziņojums, ka mūsu vai kāda cita tīmekļa vietnē tās funkcijas nedarbojas pilnīgi.

Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni, jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt. Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu, ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.aboutcookies.org. Plašāka informācija par īpaši pielāgotu reklāmu atkarībā no jūsu interneta lietojuma paradumiem ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.youronlinechoices.eu

DATU INTEGRITĀTE UN DROŠĪBA.

Uzņēmums veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās datubāžu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības, ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to iznīcināšanu.

PIEKĻUVE DATIEM.

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, Jūs to varat darīt sazinoties ar mums e-pastā [email protected] Lūgumi labot, pārnest, ierobežot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti atbilstoši normatīvajam regulējumam un ziņošanas prasībām vai dokumentu saglabāšanai, kas tiek prasīta no uzņēmuma, kā interneta vietnes.
Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi – kādi Jūsu personas dati ir Uzņēmuma rīcībā, kā tie tiek apstrādāti, kam nodoti. Kā arī Jums ir tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts), pieprasīt dzēst personas datus, ja abas pušu saistības ir izpildītas.

JAUTĀJUMI PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU.

Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, informējiet par to mūs e-pastā: [email protected]

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPĒLES NOTEIKUMI

SPĒLES AVATARU NOSACĪJUMI

ČAKLAIS. Katru dienu līdz 23.59 OBLIGĀTI izpilda dienas Pamata uzdevumu. Papilduzdevumus un Pārsteiguma uzdevumus var pildīt vai nepildīt pēc saviem ieskatiem. Šo uzdevumu nepildīšana tikai palēninās savu evolūciju. 

SVARĪGI! Ja Čaklais līdz 23.59 neiesniedz atbildi uz Pamata Uzdevumu, viņš spēli PAMET! Atbildes, kas tiks iesniegtas pēc norādīta laika, netiks pieņemtas. Čaklajam tiek atvienota pieeja spēles videi. Nauda netiek atgriezta. Spēle paliek spēle. Ja viss izdarīts savlaicīgi, Čaklais iet līdz galam kopā ar citiem. Mēs turam īkšķus, ka pēc 15 dienām kopā svinēsim padarīta darba sajūtu! 

DARBĪGAIS. Katru dienu līdz 23.59 izpilda dienas uzdevumus. Atbildes, kas tiks iesniegtas pēc norādīta laika, netiks pieņemtas. Ja Darbīgais laikā neizpilda Pamata uzdevumu, Papilduzdevumu vai Pārsteiguma uzdevumu, Darbīgais tikai palēninās savu evolūciju, neiegūstot punktus. Uzdevumu nepildīšana neietekmē palikšanu spēlē. 

VIP. Ir trīs individuālas konsultācijas, katra 1 stundas garumā. Katru dienu līdz 23.59 pēc Latvijas laika izpilda dienas uzdevumus. Atbildes, kas tiks iesniegtas pēc norādīta laika, netiks pieņemtas. Ja VIP laikā neizpilda Pamata uzdevumu, Papilduzdevumu vai Pārsteiguma uzdevumu, VIP tikai palēninās savu evolūciju, neiegūstot punktus. Uzdevumu nepildīšana neietekmē palikšanu spēlē. 


Noteikumi nr. 1 - Pieteikšanās. Reģistrācija. Atteikšanās.

1. Spēle ''Atrodi Savu aizraušanos'' notiek no 2019.gada 03.janvāra plkst.06.00 līdz 2019.gada 17.janvāra plkst.23.59.

2. Visa spēles komunikācija, kas saistīta ar e-pastiem, tiks izsūtīta no e-pasta [email protected]. Lūdzu nokonfigurējiet savus epasta uzstādījumus, lai mūsu e-pasts nenonāk Spamā/Mēstulē. Vai arī, pirms uztraukties, ka neesat saņēmuši no mums ziņu, ieskataties Spamā/Mēstulē.

3. Lūdzu ievērojiet, ka visi notikumi spēlē, kas saistīti ar konkrētu pulkstens laiku notiek pēc Latvijas laika! Īpaši svarīgi to ievērot tiem spēles dalībniekiem, kuri atrodas ārvalstīs.

4. 24 stundu laikā pēc spēles sākuma ir iespējams atteikties no spēles un saņemt atpakaļ iemaksāto naudu. Ja līdz 2018.gada 04.janvāra plkst.6.00 uz e-pastu [email protected] saņemsim Jūsu atteikumu (rakstītu brīvā formā), iemaksātā nauda tiks atgriezta 14 dienu laikā.

Noteikumi nr.2 – Spēles uzdevumi. Evolūcija. Punkti.

1. Spēlē būs 3 veidu uzdevumi. Pamata uzdevumi. Papilduzdevumi. Pārsteiguma uzdevumi.

2. Katru dienu līdz plkst.6.00 spēles vidē tiks nopublicēts  video ar Pamata uzdevumu. Atbilde būs jāaizpilda uzdevuma vietnē.  Pamata uzdevuma atbildes tiks gaidītas līdz plkst.23.59 pēc Latvijas laika. Pēc norādītā laika iesūtītās atbildes netiks ieskaitītas. Čaklajiem Pamata uzdevums jāizpilda obligāti, pretējā gadījumā viņi tiek izslēgti no spēles. Pārējie dalībnieki tos var pildīt pēc izvēles. (Par Papildus un Pārsteiguma uzdevumu neizpildīšanu , Čaklie no spēles netiek izslēgti).

3. Vismaz 5 reizes spēlē būs Pārsteiguma uzdevumi, kas tiks publicēti kopā ar Pamata uzdevumu. Atbilde būs jāaizpilda uzdevuma vietnē. Papildus uzdevuma atbildes tiks gaidītas līdz plkst.23.59 pēc Latvijas laika. Pēc norādītā laika iesūtītās atbildes netiks ieskaitītas.  Visi dalībnieki tos var pildīt pēc izvēles, Čaklajiem palikšanu spēlē Papildus uzdevumi neietekmē.

4. Vismaz 5 reizes spēlē būs Pārsteiguma uzdevumi, kuri tiks publicēti kopā ar Pamata uzdevumu. Papildus uzdevuma atbildes tiks gaidītas līdz plkst.23.59 pēc Latvijas laika. Pēc norādītā laika iesūtītās atbildes netiks ieskaitītas.  Visi dalībnieki Pārsteiguma uzdevumus var pildīt pēc izvēles, Čaklajiem palikšanu spēlē Pārsteiguma uzdevumi neietekmēs.

5. Šajā linkā var iepazīties ar Spēles uzdevumiem.

6. Punkti.

6.1. Atbildes, kas tiks nodotas veidnē zem katra uzdevuma, tiks vērtētas no konkrētā uzdevuma precīza izpildes principa. Piemēram, ja būs lūgts uzrakstīt vismaz trīs Flowus kādā jomā, tad arī sagaidam vismaz trīs. Tieši pēc šī principa - pēc precīzas un laicīgas izpildes, dalībniekiem tiks piešķirti punkti. Tās visiem dalībniekiem nodrošinās evolūciju, savukārt Čaklajiem vēl arī palikšanu spēlē.

6.2. Par katru laikā un noteikumiem atbilstošu izpildītu Pamata uzdevumu, Papilduzdevumu un Pārsteiguma uzdevumu dalībnieks evolucionē gan savā aizraušanās meklējumu attīstībā, gan saņem 10 punktus.

6.3. Palielinoties punktu skaitam, dalībnieks evolucionē no Mazā Rūķa uz Rūķi, tad uz Lielo Rūķi, tad uz Burvja Mācekli, tad uz Burvi un beigās kļūst par Homo Felicitius (Cilvēku Laimīgo). 

6.3.1. Līdz 30 punktiem spēles dalībnieks atrodas Mazā Rūķa evolūcijas pakāpē.

6.3.2. No 40 līdz 70 punktiem dalībnieks ir evolucionējis līdz Rūķim.

6.3.3. No 80 līdz 120 punktiem dalībnieks ir evolucionējis līdz Viedajam Rūķim.

6.3.5. No 130 līdz 170 punktiem dalībnieks ir evolucionējis līdz Burvja Māceklim.

6.3.6. No 180 līdz 210  punktiem dalībnieks ir evolucionējis līdz Burvim.

6.3.7. No 220 līdz 240 punktiem dalībnieks ir evolucionējis līdz Aizrautīgajam Burvim.

6.3.7. Saņemot 250 un vairāk punktus, dalībnieks ir evolucionējis līdz Homo Felicitius (Cilvēkam Laimīgajam).

6.4. Katru dienu slēgtajā Facebook grupā tiks publicēts saite uz dalībnieku sarakstu, viņu punktu skaitu un evolūcijas pakāpi par iepriekšējo dienu. 

Noteikumi Nr.3 – Pārsteigumi

1. Mēs ļoti vēlamies atbalstīt tos spēles dalībniekus, kuri tiešām ļoti cītīgi pieies savai attīstībai. Jo vairāk mums apkārt būs cilvēki, kuri ar prieku un pacilātību dara savu darbu, jo burvīgākā vidē mēs visi dzīvosim, vai ne? Un šadu vidi mēs veidosiem ne tikai sev, bet arī saviem bērniem un mazbērniem. Tāpēc Cilvēkam.lv ekspertu žūrija izvērtēs dalībnieku iesniegtās atbildes, cītīgākajiem uzdevumu pildītājiem un bagātāko atziņu autoriem. Pārsteigumu komisija skatīs līdz  Homo Felicitius (Cilvēks Laimīgais) evolucionējušos, jo šāda evolūcijas pakāpe jau liecinās par tiešām nopietnu pieeju sevis attīstībai. Jā, tas būs mazliet subjektīvi, taču tas ir labākais no mums šajā spēlē pieejamākajiem veidiem. Lasīsim un vērtēsim. 

2. Pēc žūrijas vērtējuma tiks piešķirti sekojoši Pārsteigumi:

2.1.Pārsteigums Homo Felicitius (Cilvēkam Laimīgajam)  - Divas 60 minūšu online vai klātienes konsultācijas ar treneri Zuargusu. Tev būs iespēja tāpat kā daudziem Latvijas uzņēmumu vadītājiem, līderiem individuālā sarunā ar Zuargusu izrunāt sev svarīgāko savas aizraušanās atrašanai un saņemt personiskus ieteikumus.

2.3 Pārsteigums pieciem Homo Felicitius (Cilvēkiem Laimīgajiem) - Grāmata ikdienas Pateicības uzdevumiem no 6 minūtes 365 dienas autorēm. Dažādu metožu apkopojums, ko var pildīt katru dienu, lai piepildītu sevi ar Pateicību.

2.5 Pārsteigums četriem Homo Felicitius (Cilvēkam Laimīgajam) -  52 pakāpieni. Personiskās attīstības kārtis katrai nedēļai veselam gadam. Pildot kārtīs uzdotos norādījums, iespējams saprast to, kā attīstīt un sakārtot savas finanses, veselību, aizraušanās.

2.6. Tā kā darbu izvērtēšana prasīs laiku, žūrija lēmumu par Pārsteigumu ieguvējiem paziņos vienas nedēļas laikā pēc spēles beigām - līdz 2018.gada 15.novembrim. Pārsteigumu ieguvēju saraksts tiks publicēts Facebook slēgtajā spēles grupā, kā arī Pārsteigumu ieguvēji saņems personīgu ziņu uz savu e-pastu.

2.7. Svarīgi! Pārsteigumi tiek piegādāti tikai Latvijas teritorijā (izņemot konsultāciju, ko var veikt online). Ja Pārsteiguma saņēmējs dzīvo ārpus Latvijas, tad viņam jāatrod kāds draugs vai radinieks Latvijā, kam to nodot. Pretējā gadījumā Pārsteigumam tiks izvēlēts cits spēles dalībnieks. 

Noteikumi nr.4.  - Ētikas kodekss.

4.1. Katrs rīkojas pēc savas sirdsapziņas, aizpildot uzdevumus un mācoties. Draugi, šajā spēlē katrs spēs iegūt tik daudz, cik pats gatavs paņemt. Dariet, eksperimentējiet, fantazējiet, paveriet savus apvāršņus! Sāciet iet savas aizraušanās atrašanā un tās realizācijas virzienā. Mēs piedāvāsim metodes Jūsu ceļa uzsākšanā un mācīsimies kopā ar Jums.

4.2. Esam atbalstoši un pozitīvi viens pret otru. Esam piekritēji uzskatam, ka mācīšanās notiek tādā vidē. Tāpēc gadījumā, ja Facebook slēgtajā spēles grupā kāds spēles dalībnieks izteiks rupjus, augstprātīgus, izteikti pamācošus vai citādi aizskarošus komentārus, vai izplatīs kādu informāciju, kas nav saistīta ar spēli, tiks brīdināts un viņa komentāri tiks dzēsti. Mēs paturam tiesības šādu dalībnieku izslēgt no spēles. Taču ļoti ceram, ka tas nenotiks, jo visi centīsimies meklēt sevī nevis citos.


Paldies, ka izvēlaties uzticēt mums iespēju būt palīgiem Jūsu aizraušanās meklējumos.:)
0
Kontakti: [email protected] vai 29180005
SIA ''O Smart Games'', Reģ.nr.LV50103505591, Adrese: Olgas 17, Jūrmala, LV-2008   
       

 .